تبلیغات
zhen.shan

zhen.shan

1
محل تبلیغات شما
2
محل تبلیغات شما
3
محل تبلیغات شما

به وب سایت ما خوش آمدید

تبلیغات شما

برگ گرافیک

دلیل نبخشیدنم...

"." می‌ـבانے چرا هــرگز نتوانـωـتم تو را ببـפֿـشم!؟ 

 براے اینكهـ واقعا هــیچ وقت ابراز تاـωـف نكرבے 
سُور بُز داغ کن - کلوب دات کام

بزرگترین لذت...

" بزرگتریלּ لذت زنـבگے انجام ڪارهــایے هـــωـت ڪهـ مرבم میگלּ نمیتونیـב انجام بـבیלּ."
والتر بگهات
 
داغ کن - کلوب دات کام

علاقه تو به درد من نمیخورد!!

" بهـ چهـ בرבم مے פֿـورב ڪهـ בوωـتم بـבارنـב ؟ 

 اگر تو مرا בوωـت بـבارے ، لذتش را تو مے برے نهـ مלּ
!"
 ژاלּ پل ωـارتر 
داغ کن - کلوب دات کام

حضور تو...

" غیبت بهـ هــنگامے ڪهـ פـضورت لازم اـωـت  

 گناهــے نابـפֿـشوבنے مـפــωـوب مے شوב 
..." 
پل اـωـتر
داغ کن - کلوب دات کام

نمیفهمم!!

" گاهــے مے بینم و مے گذرم  

 بگذار فكر كننـב نمے فهــمم 
 ..." 
آنـבرهـ ژیـב
داغ کن - کلوب دات کام

سختترین رابطه...

"  شایـב ωــפֿـت تریלּ رابطهـ ایלּ باشـב  

 ڪهـ בو انـωـاלּ مغرور عاشق هــم باشنـב
..."  
میڪل‌ آنجلو آنتونیونے
داغ کن - کلوب دات کام

عشق واقعی...

"ڪـωـے ڪهـ واقعا" בوωـتتاלּ בاشتهـ باشـב 

 تـפـت هــیچ شرایطے از شما نـפֿـواهـــב گذشت 
!"
پائولو ڪوئلیو 
داغ کن - کلوب دات کام

قلب ما...

 هــر بار 
 ڪهـ بازے می‌ڪرבیم 
 قلب مלּ 
 بهــتریלּ جا بوב 
 ڪهـ פֿـوבت را پنهــاלּ ڪنے 
 مباـבا ڪهـ پیـבایت ڪنم 
 آـפֿـریלּ بار 
 בرش را قفل زבم 
 تا راهـ פֿـروجت 
 ببنـבم 
 و اینڪ 
 ωـالهــاـωـت ڪهـ בر ڪنج בلم 
 غنوבهــ‌اے 
 نهـ تو 
 ذوق فرار בارے 
 و نهـ 
 مלּ شوق پیـבا ڪرבنت 
 بازے בیگر تمام شـב مـפـبوب مלּ  ...
داغ کن - کلوب دات کام

جاودانگی

" اگر روפـماלּ انـבوهــگیלּ باشـב مے میریم. پـωـ، اگر مے פֿـواهــے انـבڪے از جاوבانگیت را פـفظ ڪنی، بهـ صـבاے رویاهــایت گوش بـωـپار ."  ژیلبرت ωـینوهــهـ
داغ کن - کلوب دات کام

سکوت...

" هــر ڪلمهـ پے آمـבهــایے בارב، هــر ωـڪوت هــم هــمیלּ طور 
 ژاלּ پل ωـارتر."

داغ کن - کلوب دات کام

سکوت...

"کلمات همیشه این قدرت را ندارند که آدم های خیلی خوشحال یا خیلی غمناک را ارضا کنند زیرا آخرین بیان خوشحالی زیاد و غم زیاد سکوت است ..."


آنتوان چخوف ـ دشمنان

داغ کن - کلوب دات کام

فرار نکن!

"سعی کن با همه چیز کنار بیایی!

فرار نکن زمین به شکل احمقانه ای گـِـرد است!  رسول یونان

داغ کن - کلوب دات کام

فریاد

"من،
عابرِ بیابان بی‌ کسی‌ام
که از وحــشتِ تنهاییِ خود،
فریاد می‌زند...!"


احمد شاملو
داغ کن - کلوب دات کام

زندگی...

"ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم. "

دالایی لاما
داغ کن - کلوب دات کام

قول زنانه!

"مـن یکـی تـا حـالا از قـول مـردانه خـیری نـدیـده ام ؛

خیلـی مــردی قـول زنانـه بــده ...."
"زویـا پیـرزاد"

داغ کن - کلوب دات کام

سایر صفحات سایت

تعداد صفحات : 4
1 2 3 4

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف